خرداد ۰۲، ۱۳۹۴

شعر...

شعر را همه جا ميخوانند
مثل مرغ كه هم در عروسي ميخورند هم در عزا
فرقش اين است كه مرغ را كه خوردي سير ميشوي 
ولي شعر را كه خواندي تشنه...