آذر ۰۸، ۱۳۹۱

هرکس به طریقی دل ما میشکند

آدمهای شکسته دو دسته اند:
آنهایی که یهویی از دست یک نفر افتاده اند...
آنهایی که یواش یواش از دست همه ترک برداشته اند...

آذر ۰۶، ۱۳۹۱

بله قربان (1)

- سرباز
+ بله قربان
- اگه یه تیر برات مونده باشه و یه دشمن به من حمله کنه . یه سرباز دیگه هم به خودت حمله کنه به کدوم شلیک می کنی؟
+ به خود شما قربان
[ صدای تیر ]