آذر ۳۰، ۱۳۸۹

پاییز هم تمام !


برای اینکه جوجه ها را بشماریم آنقدر منتظر آخرین روز ماندیم
که جوجه ها ماندند و انتظار ما را کشت

آذر ۱۱، ۱۳۸۹