آذر ۰۵، ۱۳۸۹

آذر ۰۳، ۱۳۸۹

چاه

مي گويند علي درد دلش را به چاه ميگفت
ولي من باور نمي كنم
شايد عاشق يوسفي بوده ،كه در زلال آب گريه ميكرده.

آبان ۳۰، ۱۳۸۹

... .

هميشه رفتنش راكه مينوشتم
پشت سرش سه نقطه بود...
اين بار موقع رفتن خودش يك نقطه گذاشت و تمام.

آبان ۱۵، ۱۳۸۹

آبان ۱۲، ۱۳۸۹

سفرهای استانی

درسته سعدی گفته"بسیار سفر باید تا پخته شود خامی"
ولی به این ضرب المثل هم توجه کن که
نرود میخ آهنی در سنگ!!

آبان ۱۰، ۱۳۸۹