مرداد ۰۳، ۱۳۸۹

تیر ۲۱، ۱۳۸۹

تیر ۱۸، ۱۳۸۹

کتیبه‌های گمشده (9)

دو گروه در اشتباهند :
1- کسانی که فکر می کنند خدا همیشه با آنهاست
2- کسانی که فکر می کنند خدا همیشه علیه آنهاست

تیر ۱۷، ۱۳۸۹

تیر ۱۶، ۱۳۸۹

اعتصاب شرف

ای مادران داغدار ایکاش هرگز سر از سجاده ها برندارید
تا نبینید بازاریانی را که برای مال دنیا اعتصاب کردند
همانهایی که جلوی حجره ها را می شستند
 تا شلوار مشتریانشان به خون فرزندانتان آغشته نشود

برادر ارزشی


همیشه در صحنه ای ولی ،
یک روز صحنه روی سرت آوار می شود !