اسفند ۰۵، ۱۳۹۰

در پناه هیچ

غریب تر از پرنده هایی که روی سیمهای لخت پناه می گیرند
کودکان برهنه ای هستند
که در سرمای خیابان
هیچ کس پناهشان نیست..

بهمن ۲۰، ۱۳۹۰