اسفند ۱۰، ۱۳۹۴

ام القرا

حکایت تهران و نظام
حکایت ماهی بزرگ و عقاب ماهیگیره
نه ماهی گریزی داره از چنگال عقاب
نه عقاب گریزی از غرق شدن با ماهی
یک اشتباه محاسباتی کوچک مرگبار