اردیبهشت ۰۹، ۱۳۹۰

اردیبهشت ۰۲، ۱۳۹۰

نظاره گر

نه شکارچی ، نه تفنگ ، نه گلوله
هیچکدام نمیدانستند که پرنده برای جوجه هایش غذا می برد
خدا که می دانست

فروردین ۳۱، ۱۳۹۰

فروردین ۲۳، ۱۳۹۰

فروردین ۲۰، ۱۳۹۰

دهه شصتی ها (6)

بچه که بوديم توي بازي هامون
 خودمون رو به مردن مي زديم، ببينيم کی باور می کنه
شايد برای همینه که الان کسي باور نمی کنه که ما مرديم