اردیبهشت ۰۲، ۱۳۹۰

نظاره گر

نه شکارچی ، نه تفنگ ، نه گلوله
هیچکدام نمیدانستند که پرنده برای جوجه هایش غذا می برد
خدا که می دانست

۱ نظر: