تیر ۲۸، ۱۳۹۰

تیر ۲۶، ۱۳۹۰

باز آ و ساز کن که نوایت عجب خوش است...

پیانو نخر!
به‏ جایش یک ساز دهنی بخر؛
این ‏طوری هر وقت دلت گرفت،
می ‏توانی بروی در آن کوچه‏ ی قدیمی و خاطراتش را زنده کنی...

تیر ۲۴، ۱۳۹۰

شبیه یا متفاوت؟ (4)

فرق آدم با چرخ و فلک اینه که
چرخ و فلک وقتی دور خودش می چرخه
بچه ها سوارش می شن
آدم وقتی دور خودش می چرخه
دیکتاتورها سوارش می شن