آبان ۰۲، ۱۳۹۲

خیلی دور خیلی نزدیک؟

اینجا
تفاهم
سنگریزه ایست معلق در پیاده رو های عریضِ شب،
که با ضربه ی پایِ عابر خسته ای
از ما دور می شود..

مهر ۲۷، ۱۳۹۲

یک و یک

عددها که دست به یکی کنند
 جواب هیچ جمعی دو نمیشود
و قرعه هیچ فالی به نام ما نمیخورد
و من میماند و تو...

مهر ۰۹، ۱۳۹۲

دنياي ديوونه ها

عجب دنيايي دارند ديوانه ها
همه چيز را ديوانه وار مي بينند،ميشنوند و درك ميكنند
و زماني كه عاشق مي شوند، ديوانه وار....