خرداد ۱۰، ۱۳۹۱

خرداد ۰۸، ۱۳۹۱

امتحان

من آن جزوه پاک نویس شده همکلاسیت نیستم
که کپی بگیری!‏
من برگی از دفتر چک نویستم
که بارها نوشتی و خط زدی...‏

اردیبهشت ۲۲، ۱۳۹۱

اردیبهشت ۱۵، ۱۳۹۱