اردیبهشت ۲۲، ۱۳۹۱

روز مادر

پروانه های حواس پرتی هستیم
سالی یکبار برای تقدیراز شمعهایی که شب و روز میسوزند کم نیست؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر