تیر ۲۶، ۱۳۹۱

تیر ۱۹، ۱۳۹۱

دک

یه آدمایی هم هستند که هیچ وقت ترکت نمیکنن
ولی بلدن کاری کنن
تا خودت یواش یواش ترکشون کنی...‏