دی ۰۹، ۱۳۹۵

فرق است

قبلا عرفا توی گور می خوابیدند
 تا مرگ رو به خودشون یادآوری کنند
الان بی خانمان ها توی گور می خوابند
 تا مرگ وجدان جمعی رو به ما یادآوری کنند

تیر ۳۱، ۱۳۹۵

ریشخند بزرگ

 ترازویی که بر سر عدالتخانه ها نصب می کنند ، بیشتر شبیه ریشخند بزرگ دنیا به آدم هاست ، تصویر کج و معوجی از آنچه باید باشد و نیست .

اسفند ۱۵، ۱۳۹۴

از اعداد و شیاطین دیگر

وقتی می فهمی صرفا یک نفر هستی بین هفت میلیارد نفر
که خبر مرگت به گوش هزار نفر هم نمی رسد
کل آنهایی که صمیمانه می خواهند زنده بمانی از صد نفر کمترند
ده نفر دوست صمیمی نداری
و فقط یک نفر دوستت دارد
ولی  باز خودت را دوست داری
عاشق آن یک نفری
و ادامه می دهی بی دغدغه اعداد

اسفند ۱۰، ۱۳۹۴

ام القرا

حکایت تهران و نظام
حکایت ماهی بزرگ و عقاب ماهیگیره
نه ماهی گریزی داره از چنگال عقاب
نه عقاب گریزی از غرق شدن با ماهی
یک اشتباه محاسباتی کوچک مرگبار