فروردین ۱۰، ۱۳۹۱

17

گفتم این سوال‌شان غلط است.
گوش نکردند.
رد شدم.
جای خالی تو که با چیزی پُر نمی‌شود!

فروردین ۰۸، ۱۳۹۱

فروردین ۰۷، ۱۳۹۱

اسفند ۲۴، ۱۳۹۰

اسفند ۲۰، ۱۳۹۰

اسفند ۱۱، ۱۳۹۰

حس غریب (4)

حس فرشته ای که گناه های یک نفر رو ثبت نمی کنه
چون یک دل نه صد دل عاشقش شده
و می خواد توی بهشت در آغوش اون آدم باشه نه روی شونه چپش