اسفند ۱۲، ۱۳۹۰

دیالوگ

- همیشه چیزی هست که
- نه !
دیگر نیست ...

۱ نظر: