اسفند ۱۶، ۱۳۹۰

دروازه هاي شكسته!‏

ميگفت: سلطان قلبم تو هستي...
يادم نبود چندتايي هم خدمتگزار و درباري دارد!
آن قلبش

۲ نظر: