فروردین ۰۸، ۱۳۹۱

عمیق تر از خاطره

به کویر گفتند: یک خاطره غمگین بگو
گفت:یادم می آید که روزی دریا بودم
همه به او خندیدند

۲ نظر: