فروردین ۰۳، ۱۳۹۱

نوروزی از نو

نوروز شوخی مسخره ای بوده با ما
روز از نو روزی از نو...

۲ نظر: