تیر ۰۷، ۱۳۸۹

تغییر شغل

قصه عجیبی نیست
ابرهایی که نمیگذرند
و گل هایی که به جای عشوه فروشی به آفتاب
میوه های سیاهشان را به حراج گذاشته اند

تیر ۰۴، ۱۳۸۹

پدر فهمیده

پدر ِنسل ما
آن پیرمرد بازنشسته‌ای است
که کمربندش را محکم‌ می‌بندد
و خود را زیر بار قرض و مسافر‌کشی می‌اندازد
تا بچه‌هایش در رفاه زندگی کنند

خرداد ۱۶، ۱۳۸۹

خرداد ۱۱، ۱۳۸۹