فروردین ۱۴، ۱۳۹۱

سیزده

سبزه ای که گره زدم را گاوها خوردند
امشب گاوی هنگام نشخوار به آرزوهای محالش فکر خواهد کرد

۱ نظر: