اردیبهشت ۰۵، ۱۳۹۱

حس غریب (7)

حس یه نابینا در تالاری پر از آینه کاری و چلچراغ های باشکوه

۱ نظر: