فروردین ۲۰، ۱۳۹۱

تفاهم

اختلاف ما کم است عزیزم
چشمان من تر می شود
تو بهتر...

۲ نظر: