آبان ۰۲، ۱۳۹۲

خیلی دور خیلی نزدیک؟

اینجا
تفاهم
سنگریزه ایست معلق در پیاده رو های عریضِ شب،
که با ضربه ی پایِ عابر خسته ای
از ما دور می شود..

۲ نظر: