تیر ۳۱، ۱۳۹۰

نجیب باش ، نه اسب

حتی اگه سوارت شدن، سواری نده

۱ نظر: