تیر ۱۳، ۱۳۹۰

شبیه یا متفاوت ؟ (2)

فرق کفش و آدما اینه که
کفش اول پاتو می زنه، بعد جا باز می کنه
آدما اول جا باز می کنن، بعد دلتو می زنن

۲ نظر: