اردیبهشت ۰۶، ۱۳۹۰

عقده‏

دلیل کمبود هایم
کم بودن هایت بود...‏

۱ نظر: