اردیبهشت ۰۹، ۱۳۹۰

به خدا

خدایا اگه نمی دونی تنهایی چیه
چرا نگاهم نمی کنی؟
اگه می دونی
چرا بغلم نمی کنی؟

۱ نظر: