بهمن ۳۰، ۱۳۹۰

حس غریب

حس ماسه هایی که شبها توی بتون مسلح یه آسمانخراش
خواب دریا می بینند

۵ نظر: