آبان ۲۲، ۱۳۸۹

3+1

میگن امان از سه چیز:
خرده علم
خرده پول
خرده زور

بهش اضافه کنید خرده قشنگی را!

۱ نظر: