آبان ۳۰، ۱۳۸۹

... .

هميشه رفتنش راكه مينوشتم
پشت سرش سه نقطه بود...
اين بار موقع رفتن خودش يك نقطه گذاشت و تمام.

۱ نظر: