آذر ۰۲، ۱۳۸۹

تا آسمان سقوط !

صعود با سقوط فرقی ندارد ، وقتی طنابت پوسیده باشد

۱ نظر: