دی ۰۱، ۱۳۸۹

یادداشت های یک فحاش

وقتی زبانت را نمی فهمند
وقتی زبانشان را نمی فهمی
فحش هم دیگر نمی چسبد

۱ نظر: