دی ۰۱، ۱۳۸۹

غمباد

میگن قراره از "دارا" بگیرین و به "ندار" بدین
بحول الله
ما غم فراوان داریم.

۱ نظر: