آذر ۱۳، ۱۳۸۹

صنم

در عجبم از کار خدا
بنده ای چون تو آفریده و انتظار یکتاپرستی دارد از من !

۱ نظر: