مهر ۱۳، ۱۳۹۱

حس غریب (14)

حس یه باکتری که عاشق یک گلبول سفید بیگانه خوار شده

۱ نظر: