اسفند ۲۹، ۱۳۹۱

هرگز حديث حاضر و غايب شنيده اي؟

شب اول عيد را هم بلندترين شب سال صدا بزنيد

وقتي كه همهمه باهم بودن همسايه ها 

به گوش پيرزن تنها ميرسد


۲ نظر: