آبان ۲۶، ۱۳۹۲

خواهش

دست های تو
ته آرزوهای من بود،
حالا بردارشان
از گردن خوابهایم!
خفگی مردن خوبی نیست..

۳ نظر: