فروردین ۱۵، ۱۳۹۴

...

بعضی ها تا کار خودشان گیر نباشد
کاری به گیر کار شما ندارند.

۱ نظر: