مرداد ۳۱، ۱۳۹۱

گفتند، گفت (3)

به صخره گفتند: عبور آب فرسوده ات کرد
گفت: انحنای تازه تنم را دوست دارم

۲ نظر: