تیر ۱۶، ۱۳۹۲

ماسه ...

سنگ درشتی ام.
گیر کرده در گلوی ساعت شنی
و زمان چکشی است
در دست یک محکوم به کار اجباری...

۲ نظر: