مهر ۲۸، ۱۳۸۸

.


هر روز در ميان غوغاي خيابان كر ميشوم و در ميان سكوت تو سراپا گوش

۹ نظر: