دی ۱۲، ۱۳۹۱

به سلامتی

سلامتی بند رخت که خودش آویزونه
ولی تکیه گاه لباسا میشه

۲ نظر: