دی ۱۵، ۱۳۹۱

کار گروه ملی!

بگفت از دود کارت سخت زار است

بگفت از تعطیلی خوشتر چکار است؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر