خرداد ۱۸، ۱۳۹۱

ما ز یاران چشم یاری داشتیم

خسته شده ام ازین همه دو رنگی
ازینکه همراه ِ همیشگیت هم
فقط به نفع خودش آنتن می دهد

نویسنده مهمان: حمید

۴ نظر: