خرداد ۲۷، ۱۳۹۱

چشمها را بايد شُست...

ضحاك قانون پادشاهي موروثي را بهم زد
شايد تاريخ نويسان فريدون ،مارها را بردوشش نهاده باشند

۱ نظر: