اسفند ۱۴، ۱۳۸۹

آدم برفی

آدم برفی از خجالت آب شد
چون کودک گرسنه ای به هویج دماغش زل زده بود

۲ نظر: