اسفند ۱۸، ۱۳۸۹

کمبود ضمیر

اشتباه نکنید
اوی غایب
با اوی حاضر فرق دارد...

۲ نظر: