اسفند ۱۶، ۱۳۸۹

سه شنبه ها خرید عید


درخت می شویم و می رویم شکوفه بخریم ،
یک روز هم باغبان می شویم و می رویم میوه بچینیم .

۱ نظر: